CULTURAL TOURS

Kazbegi

(0 votes)

Tourist programe : Kazbegi

Duraion 1 Day 

Transportation: by minibus (depends on tourist member)

Distance from Tbilisi to Kazbegi : 150.6 km

Ananuri

(0 votes)

Tourist Program: Ananuri-->Shio-Mgvime

Duration--> 1 Day
Transportation: by minibus (depends on tourist member)
Distance from Tbilisi to Ananuri 63.4 km

Vardzia

(0 votes)

 

 

  DURATION- 1 Day

 Transportation: by minibus (depends on tourist member)

 Distance From Tbilisi To rabati 204 km.

 tourist Program: Vardzia

Featured Item Background

Kutaisi

(0 votes)

Tourist Program: Gelati Monastery-The Bagrati Cathedral-Cave Sataplia

DURATION- 1 Day

Transportation: by minibus (depends on tourist member)

Distance From Tbilisi To Kutaisi:221 km